Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti JON.CZ s.r.o., IČO: 279 18 076, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 126428 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.networex.cz.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.networex.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  3. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění VOP může prodávající jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 1. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou vždy uvedeny za 1 kus. Ceny zboží jsou uvedeny bez daní a poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu za cenu zboží zobrazovanou ve webovém rozhraní, je-li z okolností zjevné, že výše kupní ceny zboží byla do webového rozhraní zadána nesprávně.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávek a zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku   “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. Cena zboží
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2110259952/2700 vedený u Unicredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“),
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) ve spojení s § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“), má v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) a b) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, případně od převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí.
  2. Odstoupení od smlouvy musí být ve lhůtě uvedené v čl. 5.1 VOP odesláno prodávajícímu. V případě sporu je na spotřebitelovi, aby prokázal, že od smlouvy odstoupil.
  3. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího a je rovněž součástí VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu obchod@netwotex.cz.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti 14 dnů, od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebitelovi další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebitelovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebitelovi dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. Spotřebitel bere na vědomí, že mimo jiné nemůže od kupní smlouvy odstoupit, je-li předmětem smlouvy dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Všechny výjimky, kdy není možné od smlouvy odstoupit, jsou uvedeny v § 1837 a § 1840 občanského zákoníku.
  7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud s ním nakládal jinak, než by bylo běžné s ním nakládat před uzavřením kupní smlouvy při tradičním prodeji zboží v kamenných prodejnách. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebitelovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. Přeprava a dodání zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Pokud si kupující zboží nepřevezme, může prodávající po kupujícím žádat úplatu za uskladnění zboží ve výši 20 Kč za každý den, kdy muselo být zboží uskladněno. Prodávající rovněž může v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 1. Mimosoudní řešení sporů
  1. Prodávající a kupující se zavazují řešit spory z kupní smlouvy smírnou cestou.
  2. Nepodaří-li se spor vyřešit vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, má spotřebitel možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je mimo jiné Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: www.adr.coi.cz (seznam dalších subjektů mimosoudního řešení sporů pravidelně aktualizuje a zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých internetových stránkách). Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, kterou provozuje Evropská komise na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Podmínky pro uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího, který je součástí kupní smlouvy.
  2. Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je rovněž součástí kupní smlouvy.
  3. Kupující má povinnost seznámit se s obsahem VOP ještě před uzavřením kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, že VOP zpřístupní kupujícímu ještě před uzavřením kupní smlouvy.
  4. Tyto VOP nabývající platnosti a účinnosti dne 1.4.2019.