Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností JON.CZ, s.r.o. pro e-shop www.networex.cz

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). O Vašich nejdůležitějších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

 1. Základní údaje o správci
  Identifikační údaje o společnosti
  Firma: JON.CZ s.r.o.
  Sídlo: Radlická 3301/68, 15000 Praha 5 - Smíchov
  E-mail:
  Webové stránky: www.networex.cz
  (dále jako "společnost")

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 3. Účel zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom mohli přijmout a realizovat objednávky uskutečněné prostřednictvím internetových stránek www.networex.cz (dále také „internetové stránky“ či „stránky). Objednávku u nás můžete učinit jak bez registrace, tak s registrací a současným vytvořením uživatelského účtu. K takovému zpracovávání osobních údajů jsme oprávněni, jelikož to je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

  Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých plnění, hájení a uplatňování našich práv. Osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem plnění povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

  Osobní údaje zadané při registraci a vytvoření uživatelského účtu shromažďujeme a zpracováváme výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení Vašeho uživatelského účtu. K takovému zpracování jsme oprávněni na základě plnění smluvního závazku poskytnout Vám elektronickou službu v podobě zřízení uživatelského účtu. Zřízení uživatelského účtu je bezplatné s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit písemnou žádostí na adrese Na Pobřeží 108, Kolín 280 02, dopisem na adrese Na Pobřeží 108, Kolín 280 02 či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným společnosti.

  Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je odvozován z nastavení Vašeho internetového prohlížeče poté, co jste byli na používání cookies upozornění a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami. Ne všechna cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování internetové stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory a zlepšování našich služeb.

  Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

 4. Rozsah zpracovaných osobních údajů

  Zpracováváme jen takové údaje, které potřebuje k účelům, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Zpracováváme jen ty údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti. Jako povinné od Vás vyžadujeme předání jen takových údajů, které jsou nezbytné pro uskutečnění a realizaci objednávky, případně pro vytvoření a vedení uživatelského účtu.

  Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro zákazníky mělo právní účinky nebo se zákazníků výrazně dotýkalo.

 5. Předávání osobních údajů
  Nepředáváme osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Zároveň nepředáváme osobní údaje do třetích zemí.

 6. Doba zpracování
  Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. V odůvodněných případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby.

 7. Práva osob, kterých se údaje týkají
  V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):
  1. právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
  2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
  3. právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;
  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
  5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;
  6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;
  7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 8. Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení
  Dbáme na to, aby k osobním údajům, které zpracováváme, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

  V některých případech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem. Jedná se zejména subjekty poskytující společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, dále účetní, daňoví a právní poradci a další subjekty v případě konkrétní a odůvodněné potřeby.

  Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

  Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 10.4.2019


(Co to je GDPR? Zjistíte zde!)