Reklamační řád

Reklamační řád

společnosti JON.CZ s.r.o., IČO: 279 18 076, se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 126428 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.networex.cz.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.
  2. Reklamační řád upravuje postup při uplatnění práv z vadného plnění (dále jen "reklamace").
 2. Odpovědnost kupujícího
  1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady
  2. Věc má vady zejména, pokud
   1. nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle užívá,
   3. neodpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku předlohy,
   4. není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   5. nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak
 3. Nemožnost uplatnit reklamaci
  1. Kupující nemůže věc reklamovat, pokud
   1. u věci prodávané za nižší cenu vytýká vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,
   2. vytýká pouze opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. to vyplývá z povahy věci,
   4. vytýká u použité věci vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
   5. vytýká vadu, kterou sám způsobil,
   6. nebo vytýká vadu, o které před převzetím věci věděl.
 4. Práva kupujícího
  1. Má-li věc vady, může kupující žádat opravu věci. Není-li možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu opravou, může kupující mimo opravy žádat dodání nové věci bez vad, případně výměnou součásti věci, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li možné vadu odstranit opravou nebo výměnou, má kupující právo odstoupit od smlouvy.
  2. Místo výše uvedeného může kupující žádat přiměřenou slevu
  3. V případě reklamace věci, jež byla zakoupena jako použitá nebo za nižší cenu (kvůli vadě), nemá kupující právo na výměnu věci.
  4. Pokud kupující reklamuje věc pro stejnou vadu, kterou již v minulosti dvakrát úspěšně reklamoval, nebo pokud se na věci současně vyskytují 3 vady, přičemž tato vada brání v užívání věci, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
  5. Prodávající vystaví kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o rozsahu a trvání jeho práv (dále jen "záruční list").
  6. Ustanovení čl. 4 odst. 1 až 5 reklamačního řádu se nepoužijí na práva a povinnosti založené kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který ji uzavřel v rámci své obchodní činnosti (dále jen "kupující - podnikatel"). Kupujícímu v takovém případě náleží práva stanovená v § 1914-1925 a § 2099-2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").
 5. Délka doby pro uplatnění reklamace
  1. Kupující má právo uplatnit reklamaci na vady, které se u věci vyskytnou v době 2 let (6 měsíců v případě použité věci, nebude-li uvedena jiná záruční doba) od jejího převzetí
  2. Po vyřízení reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje délka doby pro uplatnění reklamace o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dně, kdy byl kupující o vyřízení informován.
 6. Smluvní záruka za jakost
  1. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, může kupující uplatnit reklamaci rovněž v této době.
  2. Podmínky smluvní záruky za jakost mohou být upraveny odlišně od podmínek upravených v tomto reklamačním řádu. 
 7. Uplatnění reklamace
  1. Kupující může uplatnit reklamaci na adrese Na Pobřeží 108, Kolín 280 02. Pro uplatnění reklamace může kupující využít reklamační formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího.
  2. Při uplatnění reklamace má kupující povinnost prokázat existenci závazku mezi ním a prodávajícím (např. předložením kupního dokladu, záručního listu), označit vytýkanou vadu a dále sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje v souladu s čl. 4 reklamačního řádu.
  3. Po uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve spojení s § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“), potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (dále jen „reklamační protokol“).
 8. Vyřizování reklamace
  1. Kupující má povinnost poskytnout prodávajícímu při vyřizování reklamace  součinnost, zejména předat věc prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace, eventuálně umožnit prohlídku věci, s níž je obtížné manipulovat.
  2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
  3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dní od jejího uplatnění. Není-li kupující spotřebitelem, činí tato lhůta 2 měsíce. V uvedených lhůtách musí být kupující rovněž o vyřízení reklamace informován.
  4. Prodávající a kupující se mohou domluvit na prodloužení uvedených lhůt. Taková to dohoda musí být uzavřena v písemné formě na samostatné listině, přičemž se má za to, že písemná forma je zachována, jsou-li užity elektronické nebo jiné technické prostředky, jež umožňují zachycení obsahu dohody.
  5. Uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se v případě kupních smluv uzavřených se spotřebitelem považuje za podstatné porušení smlouvy.
  6. Byla-li reklamace uznána jako oprávněná, má kupující právo žádat náhradu nákladů, které musel účelně vynaložit v souvislosti s uplatněním reklamace (např. poštovné).
  7. Po vyřízení reklamace prodávající opět vystaví spotřebiteli reklamační protokol doplněný o datum a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Kupující má povinnost seznámit se s reklamačním řádem ještě před uzavřením kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, že reklamační řád zpřístupní kupujícímu ještě před uzavřením kupní smlouvy.
  2. Práva a povinnosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí kupní smlouvou a jejími součástmi a dále obecnými právními předpisy.
  3. Reklamační řád je taktéž dostupný na webových stránkách prodávajícího.